Egee是什么意思 Egee的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:102 点赞:0

'Egee'不是一种国家的语言,而是阿尔巴尼亚语中的一个词语,意为“是的”或“好的”。在阿尔巴尼亚语中,这个词常常被用于回答肯定的问题,表示同意或赞同。

以下是9个含有'Egee'的例句:

1. A: A je gati për darkë? (你准备好晚餐了吗?)

B: Egee, jam gati. (好的,我准备好了。)

2. A: Do të shkojmë në plazh? (我们去海滩吗?)

B: Egee, shkojmë. (是的,我们去。)

3. A: A mund të marr një gotë ujë? (我可以拿一杯水吗?)

B: Egee, merr. (好的,拿吧。)

4. A: A doni të shikoni një film? (你们想看电影吗?)

B: Egee, po duam. (好的,我们想看。)

5. A: A keni ndonjë pyetje? (你们有问题吗?)

B: Egee, kemi. (是的,我们有。)

6. A: A e keni lexuar librin? (你们读过这本书吗?)

B: Egee, e kemi lexuar. (是的,我们读过了。)

7. A: A mund të pyes një pyetje? (我可以问个问题吗?)

B: Egee, pyet. (好的,问吧。)

8. A: A ndiheni më mirë tani? (现在感觉好一些了吗?)

B: Egee, ndihem. (是的,感觉好些了。)

9. A: A është kjo drita e mjaftueshme? (这个灯光足够吗?)

B: Egee, është e mjaftueshme. (是的,足够了。)

标签:

  • 评论列表 (0