nampula是什么意思 nampula的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:25 点赞:0

1. 'nampula'是莫桑比克的语言,属于班图语族。

2. 'nampula'翻译为中文是“楠普拉”。

3. 楠普拉是莫桑比克北部的一个城市和省份,也是该地区的商业和教育中心。

4. 常见翻译:楠普拉、南普拉、南布拉。

5. 用法:可以用来指代莫桑比克北部的城市、省份和某些人群所使用的语言。

6. 例句1:Inga ndika tsakanga nampula.(我不会说楠普拉语。)

翻译:I can't speak Nampula.

7. 例句2:Ndza pfuna ku xanela nampula.(我想学说楠普拉语。)

翻译:I want to learn to speak Nampula.

8. 例句3:Kaya xi nampula xa yena xi nga ta ku va xi ntiwa hi ya mina.(他的南普拉语我听不懂。)

翻译:His Nampula I can't understand.

9. 例句4:Shaka xi ri xi ta ku humesa tiko ra namibia leri nga ta ku eka nampula.(雇佣一位能说楠普拉语的人将有所助益。)

翻译:Hiring a Namibian who can speak Nampula would be helpful.

10. 例句5:Nampula xi ta ku pfuriwa eka n'wina.(你们将会被教授楠普拉语。)

翻译:You will be taught Nampula.

11. 例句6:Xo sungula nampula xi ta ku va xi tlile hi ti ri hikuva.(学习楠普拉语对理解当地文化很有帮助。)

翻译:Learning Nampula is helpful to understand the local culture.

12. 例句7:Nampula xi tsandzeka ntsena ku dyondza.(楠普拉语很难学。)

翻译:Nampula is difficult to learn.

13. 例句8:Xa xi sungula nampula xi na swi lava ku vumba ti mphikizano ta ku rhurha leri.(学习楠普拉语对于建立友谊关系很有帮助。)

翻译:Learning Nampula is helpful for building friendships.

14. 例句9:Kaya xi nampula xa xikweleti xi nga ta va xi ri ngati xi ri xi vonaka.(在南方,楠普拉语会有不同的变化。)

翻译:In the south, Nampula will have different variations.

标签:

  • 评论列表 (0