Marian Rejewski是什么意思 Marian Rejewski的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:9 点赞:0

Marian Rejewski是什么意思 Marian Rejewski的读音、翻译、用法

'Marian Rejewski'这个词语源自波兰语,是指一位波兰数学家和密码学家,他重要的贡献在于打破了德国“恩格玛”密码机的密码,为盟军胜利贡献了重要力量。通常翻译为“玛里安·雷杰夫斯基”。

以下是9个含有这个词语的例句:

1. Marian Rejewski uważany jest za jednego z największych kryptoityków XX wieku.(波兰语)- Marian Rejewski被认为是20世纪最伟大的密码学家之一。

2. W pracy naukowej Marian Rejewski zajmował się matematyką i kryptografią.(波兰语)- 在科学研究中,Marian Rejewski主要从事数学和密码学的研究。

3. Marian Rejewski był jednym z trzech polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy.(波兰语)- Marian Rejewski是三位打破恩格玛密码机的波兰数学家之一。

4. Marian Rejewski zasłynął dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie kryptologii.(波兰语)- Marian Rejewski因在密码学领域的成就而闻名。

5. Współpraca między Marianem Rejewskim a polską armią była bardzo owocna.(波兰语)- Marian Rejewski与波兰之间的合作非常成功。

6. Marian Rejewski był pierwszym, który złamał szyfr niemieckiej maszyny Enigma.(波兰语)- Marian Rejewski是第一个打破德国恩格玛密码机的人。

7. Marian Rejewski urodził się w Bydgoszczy w 1905 roku.(波兰语)- Marian Rejewski于xx年出生在比得哥什。

8. Marian Rejewski odegrał kluczową rolę w rozwoju kryptologii na całym świecie.(波兰语)- Marian Rejewski在全世界密码学的发展中扮演了关键角色。

9. Odkrycie Mariana Rejewskiego umożliwiło aliantom znacznie szybsze rozszyfrowywanie niemieckich wiadomości.(波兰语)- Marian Rejewski的发现使盟军能够更快地解密德国的信息。

标签:

  • 评论列表 (0