Udu是什么意思 Udu的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:108 点赞:0

Udu是尼日利亚伊博语中的一个词语,意为“瓮”。Udu是一种传统的非洲乐器,通常由泥土、陶瓷或木材制成,形状类似一个倒置的瓮,顶部有一个小孔用于发声,可以通过改变手指在孔上的覆盖程度来调节音调。

例句:

1. Bụ udu enyiri na n'ọnụ ihe dị mma. (这个瓮的声音听起来很美妙。)

2. A na-abịa gị ụfọdụ udu. (我会送你一个瓮,作为礼物。)

3. Udu bu ihe nchọpụta kpọmkwem. (瓮是打击乐器之一。)

4. Ndị oke nwere udu-jị. (山上的人有自己的瓮。)

5. Maka na ǹkị́ lékwáàsí mụ́ n'ụlọ́, á bụ́ udu na-ayòlúà. (因为我会在家里弹奏,我会选择瓮。)

6. O nwere nwoke ọgụụ nọ na udu. (他在瓮里打击鼓。)

7. Ebea nwere udu a na-acụrụ. (我们可以在哪里找到瓮。)

8. Udu nwere bụ ube. (瓮里有蜜蜂。)

9. Anụ udu adịghị eme. (空瓮不会发声。)

标签:

  • 评论列表 (0